2013_07_10_14_33_46.png

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto podmienky vymedzujú vzťahy medzi predávajúcim: www.elysson.sk

( prevádzkovateľ: Zuzana Hubová, Školská 342/8, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 41 761 693,  
DIČ: 1024 656 182 )

a kupujúcim, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu

www.elysson.sk ( ďalej len „e-shop“ )

 

 • Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ obchodu.
 • Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka, alebo telefonicky uskutočnila objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
 • Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, druh, množstvo objednaného tovaru z ponuky a cenu tovaru, spracovaný systémom obchodu. Poprípade e-mail s objednávkou odoslaný na adresu obchodu.

 

2. Povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci sa zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Odoslať tovar správne zabalený v uvedenej lehote.
 • Informovať kupujúceho v prípade nepredvídateľných zmien.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Poškodenie, oneskorenie dodania zásielky zavinené poštou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Skutočnosti spôsobené nesprávnym výberom pri objednávaní tovaru kupujúcim

 

3. Povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám to bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

NEPREBRATIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

 • Ak si kupujúci neprevezme/odmietne prevziať objednaný tovar v stanovenej lehote, bude vrátený na adresu predávajúceho. Ak sa tak stane, kupujúci môže požiadať o opätovné odoslanie. V takomto prípade je však povinný uhradiť okrem príslušnej ceny poštovného i poštovné a balné za prvé odoslanie v hodnote: pri odoslaní Slovenská pošta 4.00 €. Akceptovaná forma úhrady pri opätovnom odoslaní je výhradne na dobierku!

  

 • V prípade ak kupujúci nepožaduje opätovné odoslanie, prípadne nereaguje na telefonickú/e-mailovú výzvu je takáto objednávka klasifikovaná ako PODVODNÁ OBJEDNÁVKA! V takomto prípade je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť škodu vzniknutú jeho konaním v stanovenej výške do 14 dní od obdržania výzvy!

 

 • V opačnom prípade bude vzniknutý záväzok podstúpený na súdne konanie a vymáhaný súdnou cestou!

 

4. Objednávka

 • Za objednávku sa považuje úplné vyplnenie elektronického formulára a odoslanie do systému „e-shopu“, na základe ktorého vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Všetky obdržané elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú záväzné. Prijatie objednávky je potvrdené e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho do 72 hodín.

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku do 6 hodín od odoslania objednávky a to prostredníctvom zaslania správy s údajmi o objednávke a storne na našu e-mailovú adresu. V prípade stornovania už odoslanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním (cena za poštovné a balné)

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak sú doručovacie údaje kupujúceho nezistiteľné alebo chybné. Taktiež v situácii ak je tovar nedostupný zavinením dodávateľa. V takomto prípade okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

 

5. Vrátenie tovaru, reklamácia

 Vrátenie

 • Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z., odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pred vrátením tovaru je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu prostredníctvom e-mailu s uvedením čísla objednávky/faktúry a osobných údajov. Následne mu bude odoslaný formulár na vrátenie tovaru, ktorý vyplnený odošle spolu s tovarom (na vlastné náklady) na našu adresu. NIE DOBIERKOU!

 

Podmienky pre vrátenie tovaru:

 • Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale so všetkými náležitosťami, nesmie javiť známky použitia, nepoškodený, kompletný aj s príbalovými letákmi.

Pri splnení všetkých podmienok bude kupujúcemu na jeho účet/adresu vrátená plná suma tovaru bez poštovného a to najneskôr do 8 dní po fyzickom obdržaní zásielky.

 

Reklamácia

 • Kupujúci je povinný si prevzatý tovar skontrolovať a akékoľvek nezrovnalosti, prípadne vady oznámiť do 3 dní ako reklamáciu a to formou e-mailu. Ak tak neuskutoční v tejto lehote, dodávka tovaru sa považuje za úplnú.
 • V prípade uplatnenia reklamácie kupujúci odošle kompletný tovar s kópiu objednávkového listu/faktúry (na vlastné náklady) na našu adresu. NIE DOBIERKOU! Predávajúci je povinný do 3 dní po fyzickom obdržaní zásielky informovať kupujúceho o stave reklamácie a do 30 dní reklamáciu vybaviť. Vybavením sa rozumie vrátenie plnej sumy tovaru bez poštovného, alebo výmena tovaru.
 • Tovar po uplynutí doby spotreby nie je možné vrátiť ani reklamovať.

 

6. Ceny tovaru

Ceny tovaru sú uvádzané s DPH. Cena platná pri objednaní tovaru je po potvrdení objednávky nemenná. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej sumy na účet predávajúceho, alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej sumy. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pribalená ku každej zásielke, slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.

 

7. Spôsoby platby

 • Dobierkou ( pri prevzatí zásielky na pošte )

   

8. Poštové a dodacie podmienky

 • Zasielanie tovaru je realizované Slovenskou poštou a.s. na adresu uvedenú v objednávkovom formulári a potvrdeným spätným e-mailom.

 

Ceny poštovného a balného:

 • Slovenská republika ( Dobierka – platba pri prevzatí zásielky na pošte ) 4

( 2-3dni )

 • Česká republika ( Dobierka – platba pri prevzatí zásielky na pošte ) 8€

( dohodou )

 

Uvedené ceny sú vrátane DPH, predávajúci si balné účtuje.

Tovar je expedovaný do 31 dňa od potvrdenia objednávky spätným e-mailom. Po zaslaní tovaru je kupujúci informovaný e-mailovou správou s variabilným symbolom zásielky. Ak o uložení zásielky nedostane kupujúci oznámenie od Slovenskej pošty do 4 pracovných dní, je povinný sa na pošte informovať o stave zásielky.

 • Predávajúci neručí za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú Slovenkou poštou a ani za škody spôsobené pri preprave týmito subjektmi.

 

9. Ochrana osobných údajov

Vyplnením objednávkového formulára kupujúci súhlasí so spracovaním a uložením osobných údajov, výhradne pre účely internetového obchodu www.elysson.sk, ktorý sa zaväzuje, že v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z ich neposkytne tretím stranám ani iným subjektom.

 

10. Záverečné ustanovenia

 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, alebo nepriame škody spôsobené použitím informácii na svojej stránke, alebo iných stránok smerujúcich z jeho odkazov.
 • Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez upozornenia zmeniť uvedené produkty a služby a negarantuje vecnosť ich obsahu. Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Z. z v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky na www.elysson.sk

  

 

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.04.2014.